Menu  Talen: nl
Meer...

Sluiten De pers

Contact
Bezoekers

 36966 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Welkom bij Verpoest

Welkom op de website van de Familie Verpoest.


Op deze site worden alles nieuwsjes over de familie Verpoest verzameld. Een groot deel zal worden ingevuld met de stamboom van de familie, maar met jullie hulp proberen we ook hedendaags nieuws te brengen over de familie.


 

De 3 laatste nieuwtjes

de andere Verpoesten... - Door: Geert op 27/01/2012 @ 08:24

Ze zijn dun gezaaid, onze naamgenoten. Als je dan eens nieuws krijgt van een andere tak wakkert dat je nieuwsgierigheid aan.
Via mijn Facebook-pagina kwam ik in contact met Filip Verpoest, die ook ergens een gemeenschappelijke voorouder zou moeten hebben. Ik had tijdens mijn opzoekingen reeds hemzelf en een deel van zijn voorouders teruggevonden, en probeer om nu ook langs die kant enkele mensen warm te krijgen om op zoek te gaan naar de roots.

Filip stuurde mij onmiddellijk een link door naar zijn familiefoto's. Zoals ze zeggen in Gent: 'Wreed wijs'.
En het zijn weer echte Verpoesten: vader Armand komt uit een gezin van 9 kinderen...
Echt prachtige foto's zitten er tussen: wanneer je ziet hoe iedereen zich opgekleed heeft voor de familiefoto, de kleine jongens in matrozenpakje, de oudere met hun kostuum, de meisjes recht van de kapster, iedereen piekfijn in orde...


 

Verpoest Armand.jpg
 
Jean-Achiel-Georges-Bonpapa-MarieMadeleine-Emma-Bonmama-Armand-Germaine-Emiel-Pierre


Ik wacht nu vol spanning op reacties van die kant van de 'familie'.
 

Huwelijken... - Door: Geert op 12/07/2011 @ 18:31

Huwelijksakten zijn een rijke bron aan informatie. Want naast degegevens van het jonge koppel staan ook de ouders en soms de grootouders vermeld.
Zo ook in de huwelijksakte van Carolus Ludovicus Verpoest en Regina Philomena Heye.

Je hebt hier direct de namen van de ouders van Carolus Ludovicus (Carolus Joannes Verpoest en Anna Petronella De Smet), maar ook van zijn grootouders (Petrus Jacobus Verpoest en Maria Joanna Mercelies langs vaders kant, Jacobus Franciscus De Smet en Catharina De Meyer langs moederzijde). Ook van Regina Philomena Heye weten we nu meer: ze was een kantwerkster, en haar vader, Carolus Heye, was weduwnaar van Sophia Cocquyt.
Het duurde wel eventjes eer ik de betekenis vond van het woordje dat staat juist voor 'van Jacobus Franciscus De Smet... : het is 'alsmede'.  Probeer maar eens hieronder de tekst te ontcijferen.
 

stuksken.jpg


De volledige tekst staat hierna:

Akte 5 - Huwelijksregister Vosselare 1871

In het jaar achttien honderd een en zeventig, den zeven en twintigsten der maand September, ten vijf uren namiddag, voor ons Joannes Van Vynckt, Schepen, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Vosselaere, rechterlijk Arrondissement Gent, Provincie Oostvlaanderen, gedelegeerd door het Kollege van Burgemeester en Schepenen, zijn verschenen Carolus Ludovicus Verpoest, geboren te Nevele, den vijf en twintigsten Mei achttien honderd zestien, huisschilder, woonende te Vosselaere, meerderjarig, zoon van Carolus Joannes Verpoest, overleden te Nevele den vijf en twintigsten September achttien honderd twee en dertig, en van Anna Petronella De Smet, overleden te Vosselaere, den tweeden Maart achttien honderd negenenzestig, kleinzoon van Petrus Jacobus Verpoest, overleden te Gent, den twintigsten December zeventien honderd vierenzeventig en van Maria Joanna Mercelies, overleden te Gent den tweeden January zeventienhonderd achtenzestig, alsmede van Jacobus Franciscus De Smet, overleden te Merendre den dertienden april achttienhonderd drij en twintig en van Catharina De Meyer, overleden te Merendre den drijentwintigste Juny achtienhonderd drijentwintig, alle welke blijkt uit de akten van geboorte en overlijden, afgeleverd te Nevele, den dertiende dezer maand, de akten van overlijden afgeleverd te Vosselare, den twaalfsten dezer maand, de akten van overlijden afgeleverd te Gent, den dertienden dezer maand, en de akten van overlijden afgeleverd te Merendre, den twaalfsten dezer maan; En Regina Philomena Heye, geboren te Vosselare, den eenentwintigsten April achttien honderd zesenveertig, zoo blijkt uit hare geboorteakte, afgeleverd te Vosselare, den twaalfsten dezer maand, kantwerkster, woonende te Vosselare, meerderjarige dochter van Carolus Heye, oud tweeenzestig jaren, barbier, wonende te Vosselaere, hier tegenwoordig en toestemmende en van Sophia Cocquyt, overleden te Vosselaere, den veertienden January achttienhonderd vierentwintig, zoo blijkt uit hare sterfakte, afgeleverd te Vosselaere, den twaalfsten dezer maand; Welke comparanten ons hebben verzocht aan te gaan totale voltrekking van het huwelijk onder hun beraamd en waarvan de afkondigingen reeds gedaan zijn voor den voornaamsten ingang van ons gemeentehuis. De eerste op den zeventienden dezes maand september en de tweede op den vierentwintigsten ditzelve maand september en hebben de aanstaande echtgenoten ons verklaard dat hun huwelijkskontrakt is verleden heden, voor den Notaris Augustinus Boschaert te Deynze, en geen tegenspraak tegen dit huwelijk ons betekend zijnde rechtdoende op hun verzoek hebben wij na voorlezing van al de stukken hierboven vermeld, alsmede van het Zesde hoofdstuk van de vijfde titele van het burgerwetboek, getiteld 'Van het Huwelijk', aan den bruidegom en de bruid gevraagd of zij elkander overwegend zijn te nemen voor man en vrouw, elk van hun beurtelings geantwoord hebben van ja, verklaren wij in naam van de wet dat Carolus Ludovicus Verpoest en Regina Philomena Heye door den huwelijksband verenigd zijn, welk huwelijk openbaarlijk is voltrokken in het gemeentehuis, naar van wij de tegenwoordige akte hebben opgesteld in tegenwoordigheid van Petrus De Vogelaere, oud zeven en veertig jaren, veldwachter, Leonardus Van De Walle, oud vier en veertig jaren, hoefsmid, Joannes Baptiste Beelaert, oud dry en zeventig jaren, landbouwer en Augustinus Van Der Plaetsen, oud negen en veertig jaren, herbergier, alle geburen van de getrouwden, woonende te Vosselaar, welke met ons, de man en vrouw, na gedane voorlezing hebben geteekend, en heeft de vader van de vrouw verklaard door onkunde, niet te kunnen teekenen, en zijn al de bovengemelde overgelegde akten door ons geparapheerd, om aan deze akte gehecht te blijven.

(get.) Charel Verpoest - Regina Heye - P. De Vogelaere - L. Van de Walle - ... - A.E.V.plaetsen - J. Van Vynckt

huw1.jpg

 

... / ... Lees meer...


Eene elektrische lichtinrichting - Door: Geert op 10/07/2011 @ 13:25

lichtinrichting.jpg
 
In 1925 moet het voor Frederik en Augusta moeilijk geweest zijn om al die 'klein mannen' in het oog te houden 's avonds, en met de komst van de laatste zoon Albert in zicht liet Frederik een offerte opmaken om het huis in de Kloosterstraat van licht te voorzien.
Tot dan zal de winkel en het huis waarschijnlijk met gaslicht verlicht geweest zijn, hetgeen tijdens de winter waarschijnlijk te donker was om de kleuren van de verf goed te kunnen zien.
 
De offerte kwam van 'Electricité Geo Van Herpen' in Gent, op de hoek van de Phoenixbrug. Op de offerte staan ook de verkoopscondities: 1/3 van de betaling bij het aanvaarden van de offerte, 1/3 bij de aanvang der werken, en 1/3 bij de in gebruikname.
 
Een feit: nadat er overgeschakeld werd op elektrische verlichting, kwam er ook een einde aan het verwekken van kinderen.
 
 
De tekst van de offerte (zie afbeelding) is als volgt:
 
 
 
Electricité
Geo. Van Herpen
33, Rue du Nord, 33
(Coin du Quai Waldam)
Gand
 
Gand, le 23 Juli 1925.
 
De Heer Verpoest
Schilder
te Baarle
Mijnheer,
 
Door deze heb ik de eer U.E. den prijs te laten geworden voor eene elektrische lichtinrichting.
De inrichting omvat een marmeren schakelbord met dubbelpolige hefboomsleutel en twee dubbelpolige smelthouders.
 
Verdeeling der lampen:
Winkel: Eene lamp van 50 monowattkaarsen met gediamanteerd lichtweerkaatser.
Voorplaats: Eene lamp van 50 monowattkaarsen met porceleinen lichtweerkaatser.
Slaapkamer: Eene lamp van 32 monowattkaarsen met porceleinen lichtweerkaatser, kunnende aan en uitgedraaid worden aan de deur en in het bed.
Keuken: Eene monowattlamp van 50 kaarsen met tegengewicht en porceleinen lichtweerkaatser.
Schotelhuis: Eene lamp van 32 monowattkaarsen en geemailleerd lichtweerkaatser.
 
De kosten dezer inrichting belopen tot de som van: Drie honderd tachtig frank, 89 centiemen.
 
In afwachting uwer orders, bied ik U, Mijnheer,
Mijne beleefde groeten
Geo. Van Herpen
 

 

... / ... Lees meer...


Stamboom

De stamboom opzoeken is een werkje van lange adem...

Wil je meewerken, neem dan eens contact op.

Ik ben nog op zoek naar de gegevens van heel wat familieleden, dus is je naam Verpoest, of ben je gehuwd/verloofd/samenwonend/... met een Verpoest, kijk dan eens op de formulieren-pagina, en vul zoveel mogelijk gegevens in...

^ Boven ^